Regulamin konkursu Kup garnitur, podjedź na studniówkę limuzyną!

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Kup garnitur, podjedź na studniówkę limuzyną!”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez wspólników Giacomo Conti S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 („Organizator”). Sponsorem nagród są wspólnicy Giacomo Conti S.C.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych płci męskiej,zamieszkałych na terytorium Polski, które w okresie od 20.10.2014 do 11.01.2015 zakupiły garnitur w dowolnym salonie mody męskiej Giacomo Conti, zachowały paragon zakupu i wybierają się na studniówkę (tj. bal przedmaturalny) w terminach: grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz podmioty współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin osób wyżej wymienionych oraz pracownicy B2Net.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych płci męskiej,zamieszkałych na terytorium Polski, które w okresie od 20.10.2014 do 11.01.2015 zakupiły garnitur w dowolnym salonie mody męskiej Giacomo Conti, zachowały paragon zakupu i wybierają się na studniówkę (tj. bal przedmaturalny) w terminach: grudzień 2014, styczeń 2015, luty 2015, marzec 2015. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz podmioty współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin osób wyżej wymienionych oraz pracownicy B2Net.
 4. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem Strony Konkursowej znajdującej się pod adresem internetowym www.studniowka.giacomo.pl .
 5. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w Poznaniu, w siedzibie firmy, przy ul. Kopanina 54/56 oraz na Stronie Konkursowej www.studniowka.giacomo.pl . Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora motta studniówkowego (dalej „Motto”) Uczestnika oraz jego danych osobowych w celach organizacji Konkursu oraz marketingowych. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.
 7. Nagrody w Konkursie przyznaje Jury konkursowe (dalej „Jur”), składające z 3 wytypowanych przez Organizatora osób.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powoływana przez Organizatora.
 9. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora oraz firmy B2NET Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długosza 25a/23, 60-556 Poznań. Komisja składa się z 6 osób.
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani wspierany przez Facebook.

§2 Przebieg Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 20.10.2014 i został podzielony na następujące tury konkursowe („Tury”):
 2. 20.10.2014-9.11.2014 – TURA I

  10.11.2014-25.11.2014 – TURA II

  26.11.2014-10.12.2014 – TURA III

  11.12.2014-25.12.2014 – TURA IV

  26.12.2014-11.01.2015 – TURA V

 3. Wyniki (imiona i nazwiska Zwycięzców) każdej z Tur, ogłaszane będą za pośrednictwem Strony Konkursowej (widoczne po kliknięciu na ikonki „Tura I”, „Tura II”, „Tura III”, „Tura IV,” „Tura V”) w następujących terminach :
 4. 12.11.2014 – TURA I

  28.11.2014 – TURA II

  12.12.2014 – TURA III

  30.12.2014 – TURA IV

  13.01.2015 – TURA V

  Każdy Zwycięzca poszczególnej Tury otrzyma również powiadomienie drogą e-mailową lub telefoniczną.

 5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie 1 raz podczas jednej Tury, przy czym jeżeli nie został Zwycięzcą poprzedniej Tury, może przesłać swoje zgłoszenie konkursowe ponownie w każdej kolejnej Turze Konkursu.

§3 Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób płci męskiej, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terytorium Polski, które w okresie grudzień 2014-marzec 2015 wybierają się na studniówkę.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest kupno garnituru marki Giacomo Conti w terminie od 20.10.2014 do 11.01.2015 oraz zachowanie paragonu zakupu oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zgłoszeniowym („Formularz”) znajdującym się na Stronie Konkursowej – tj. podanie swoich danych osobowych i kontaktowych, wpisanie swojego motta studniówkowego („Motto”) oraz przesłanie skanu bądź zdjęcia paragonu zakupu garnituru.
 3. Jury Konkursowe wybierze w każdej Turze jednego Zwycięzcę (tj. laureata Nagrody) biorąc pod uwagę oryginalność zgłoszonego przez Uczestnika Motta.
 4. Nie dopuszcza się modyfikacji przesłanego w danej Turze Motta.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział 1 raz w trakcie każdej Tury. Dozwolona jest modyfikacja przez Uczestnika swojego Motto w kolejnych Turach.
 6. Jeżeli Uczestnik prześle w tej samie Turze więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, Jury brać pod uwagę będzie jedynie jedno zgłoszenie – to z najwcześniejszą datą przesłania.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie podaje się za osoby trzecie oraz że do Motta przysługują mu autorskie prawa majątkowe albo posiada zgodę autora na ich wykorzystanie w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przesyłających Motta autorstwa osób trzecich.
 8. Każde zgłoszenie w Konkursie rozpatrywane będzie przez Komisję. Przez „osoby niekwalifikujące się ” Organizator rozumie osoby podające nieprawdziwe dane, załączające fałszywe lub kupione paragony, bądź osoby w inny sposób niespełniające wymogów Organizatora lub zapisów Regulaminu (np. osoby, które wypełniły prawidłowo jedynie część z pól Formularza lub użyły w odpowiedzi konkursowej wulgaryzmów).

§4 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest podwiezienie Zwycięzcy oraz jego znajomych (dowolnie w kwestii Zwycięzcy) limuzyną na studniówkę. W sumie w Konkursie jest 5 Nagród – po jednej dla jednego Zwycięzcy każdej Tury.
 2. Szczegóły Nagrody:
  1. Limuzyna z szoferem wynajęta zostaje przez Organizatora na 2 godziny (szacunkowa wartość Nagrody wynosi w zależności od cen lokalnych firm w danym mieście ok. 700 zł),
  2. Przez wspomniane wyżej 2 godziny, limuzyna jest do pełnej dyspozycji Zwycięzcy (tj. może on nią dowolnie poruszać się po mieście, w którym odbywa się jego studniówka - podjechać nią po znajomych itp.), przy czym Zwycięzca zobowiązany jest przestrzegać zasad i regulaminu dostawcy usługi, czyli konkretnej firmy wynajmującej limuzynę,
  3. Limuzyna rezerwowana jest na dzień studniówki i miasto, w którym ona się odbędzie na podstawie podanych w Formularzu przez Uczestników danych,
  4. Konkretną godzinę oraz adres pod który ma podjechać limuzyna, ustalany jest indywidualnie ze Zwycięzcą wyłącznie drogą mailową, Zwycięzca zobowiązany jest podać te informacje Organizatorowi najpóźniej do 10 dni od daty pierwszego kontaktu Organizator-Zwycięzca w celu umożliwienia wykonania rezerwacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wynajmu limuzyny przez Zwycięzcę oraz ewentualne szkody wyrządzone przez Zwycięzcę i/lub osoby mu towarzyszące w limuzynie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę przez Zwycięzcę podanej uprzednio godziny, daty oraz miejsca przyjazdu limuzyny, tak że już zarezerwowana firma wynajmująca limuzynę nie będzie w stanie dostarczyć usługi. W sytuacjach nagłych zmian terminów, godzin i miejsc przyjazdu limuzyny, Zwycięzca zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora, by ten mógł podjąć próby zmiany szczegółów rezerwacji.
 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. brak limuzyn w danym mieście w terminie studniówki), niemożliwe będzie zapewnienie Zwycięzcy Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo, do przelania Zwycięzcy równowartości Nagrody (700 zł) na numer konta bankowego podanego przez Zwycięzcę w przeciągu 15 dni roboczych od daty mailowego potwierdzenia przez Organizatora braku dostępności Nagrody.
 6. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną poza sytuacją opisaną w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
 7. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na wiadomości mailowe Organizatora podając godzinę przyjazdu limuzyny oraz adres, pod który limuzyna ma podjechać, w przeciągu 10 dni od daty pierwszego kontaktu Organizator-Zwycięzca, zostaje on wykluczony z Konkursu a jego prawo do Nagrody wygasa. Na jego miejsce Jury ma prawo wskazać innego Uczestnika Konkursu.

§5 Odpowiedzialność

 1. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać pełne uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać przesłana listem poleconym na adres:
 3. Dział Marketingu

  Giacomo Conti

  Ul. Kopanina 54/56

  60-105 Poznań

 4. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Giacomo Conti S.C. nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.
 5. Wykluczeni z Konkursu: pracownicy oraz krewni pracowników Giacomo Conti S.C. i B2Net.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres konkurs@giacomo.pl.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianieRegulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.
 3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej nagrody otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.